Đồng hồ đo điện năng (kWh)

 

 

Điện thoại: 0987654321